## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่

  1. พัทลุง  
  2. ตรัง  
  3. สงขลา  
  4. สตูล  
  5. ปัตตานี  
  6. ยะลา
  7. นราธิวาส