## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1-5  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

2. ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อน – ระหว่างการก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภท

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการข้องเรียน/ร้องขอของประชาชน

4. ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ศึกษาและตรวจสอบแหล่งวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือเพื่อการจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้นงานที่ได้รับ     การร้องเรียน/ร้องขอ

5. วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน โครงการพิเศษอื่น ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนา      เพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน โครงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ

6. ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย