## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

ฝ่ายวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

2. วางแผนงาน จัดทำประมาณการงบประมาณก่อสร้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

3. วิเคราะห์แผนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ราคางาน

4. ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระบายน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามคำร้องเรียน / ร้องขอของประชาชน

5. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการพิเศษอื่น ๆ

6. ตรวจสอบรายการคำนวณปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง

7. จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างเหมา และตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน

8. ควบคุมคุณภาพผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย