## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

งานบริหารทัั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน คววบคุม กำกับ ดูแล งานด้านธุระการ การบริหารงานเอกสาร การประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทาน

2. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล

3. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

4. ควบคุม กำกับ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุขให้กับบุคลากร

5. ควบคุม กำกับ การบบริหารงานบัญชีการเงิน และงบประมาณด้วยระบบ GFMIS และการบริหาร ต้นทุนผลผลิต การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำนักงาน

6. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำบัญชีพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ

7. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การริหารสัญญา ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูล และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา

8. จัดทำแผนและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในสำนักงานก่อสร้าง

10. อำนวยการประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกียวข้อง

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย