## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุมให้บริการเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. ซ่อมแซม สร้าง ดัดแปลง แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

3. ควบคุมให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร

4. ดำเนินการควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง

5. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล

6. ควบคุมและบริหารงานจ้างเหมาในส่วนของงานด้านเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกลให้มีประสิทธิภาพ

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านเครื่องกล ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย