## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 

ขอบเขตจังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบงานในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี  หรือตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

       สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน และโครงการอื่นตามที่กรมชลประทานมอบหมาย

2. วางแผน ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การใช้พื้นที่ก่อสร้าง 

3. อำนวยการให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ เทคนิคการก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

5. วางแผน ประสานงาน กำกับ การจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการร้องเรียน / ร้องขอจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

6. วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง วัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง

8. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ คุณภาพงานก่อสร้างรวมทั้งติดตาม ประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. ดำเนินการส่งมอบงานโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สำนักชลประทานและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารทัั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน คววบคุม กำกับ ดูแล งานด้านธุระการ การบริหารงานเอกสาร การประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทาน

2. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล

3. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

4. ควบคุม กำกับ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุขให้กับบุคลากร

5. ควบคุม กำกับ การบบริหารงานบัญชีการเงิน และงบประมาณด้วยระบบ GFMIS และการบริหาร ต้นทุนผลผลิต การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำนักงาน

6. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำบัญชีพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ

7. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การริหารสัญญา ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูล และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา

8. จัดทำแผนและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในสำนักงานก่อสร้าง

10. อำนวยการประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกียวข้อง

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

       กลุ่มงานวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

2. วางแผนงาน จัดทำประมาณการงบประมาณก่อสร้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

3. วิเคราะห์แผนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ราคางาน

4. ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระบายน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามคำร้องเรียน / ร้องขอของประชาชน

5. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการพิเศษอื่น ๆ

6. ตรวจสอบรายการคำนวณปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง

7. จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างเหมา และตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน

8. ควบคุมคุณภาพผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

2. ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อน – ระหว่างการก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภท

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการข้องเรียน/ร้องขอของประชาชน

4. ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ศึกษาและตรวจสอบแหล่งวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือเพื่อการจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้นงานที่ได้รับ     การร้องเรียน/ร้องขอ

5.วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน โครงการพิเศษอื่น ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนา      เพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน โครงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ

6. ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ควบคุมให้บริการเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. ซ่อมแซม สร้าง ดัดแปลง แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง

3. ควบคุมให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร

4. ดำเนินการควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง

5. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล

6. ควบคุมและบริหารงานจ้างเหมาในส่วนของงานด้านเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกลให้มีประสิทธิภาพ

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านเครื่องกล ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คำสั่งกรมชลประทาน