## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

หน้าแรก

เกี่ยวกับองค์กร

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการในความรับผิดชอบ

จังหวัดสงขลา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส

 

ติดต่อเรา

งบประมาณประจำปี

แผนงาน

ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม