## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ ท่อ PVCแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มฯ และอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 62 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 พ.ย. 2559
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 20 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 พ.ย. 2559
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และกล่องลวดตาข่าย รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 พ.ย. 2559
ประกวดราคาซื้อหินคลุก ดินลูกรัง และดินธรรมดา รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 พ.ย. 2559
งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ธ.ค. 2558
งานจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 พ.ค. 2558
งานซื้อดินลูกรังและดินธรรมดา จำนวน 2 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 10 เม.ย. 2558
งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จฯ จำนวน 1 รายการ งานท่อระบายน้ำศาลาหลวง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ งานท่อระบายน้ำศาลาหลวง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ จำนวน 2 รายการ ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จฯ และเข็มพืดเหล็กหล้ารีดร้อนฯ จำนวน 3 รายการ งานประตูระบายน้ำโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ งานประตูระบายน้ำโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสทุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ธ.ค. 2557
งานจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ งานประตูระบายน้ำโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสทุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2557
งานจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย ขนาดต่างๆ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2557

หน้า 1, 2, 3, 4, 5