## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ก.ค. 2557