## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 มี.ค. 2559
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 พ.ย. 2558
ขอเชิญชวนออกกำลังกายในระหว่างเวลา 10.00 น.และเวลา 14.00 น. [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ก.ย. 2558
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 มิ.ย. 2558
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ เนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 และกิจกรรมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 พ.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 16 เม.ย. 2558
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Happy Welfare) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2558
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 มี.ค. 2558
รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 6 มกราคม 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 มี.ค. 2558
การจัดกิจกรรมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 มี.ค. 2558
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกไม้ผลเพื่อร่วมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 ก.พ. 2558
การกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ.2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 16 ก.พ. 2558
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาดูงาน (Happy Brain) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ม.ค. 2558
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 ม.ค. 2558
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 ม.ค. 2558

หน้า 1, 2