## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แผนงบประมาณงานก่อสร้างโครงการระยะปานกลาง (MTEF) ปี 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 พ.ค. 2557