## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ม.ค. 2559
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ธ.ค. 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 มิ.ย. 2558
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 มี.ค. 2558