## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว วันที่ 28 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคลภายนอก หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานหลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วันที่ 26 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว วันที่ 25 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคลภายนอก หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและดูงานหลักสูตรการศึกษาดูงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว วันที่ 14 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว วันที่ 5 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558