## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีต (พร้อมตอก) และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับคันกั้นน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนทำนบดิน ความยาว ๓,๕๐๘ เมตร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)๑๐/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๙ รายการ สำหรับคันกั้นน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)/๑๗/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) และอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับคันกั้นน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา สำหรับคันกั้นน้ำเกาะใหญ่ ความยาว ๓ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๘/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 ก.พ. 2563
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๘ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๕/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด ๒๒๐ x ๒๒๐ มม. (พร้อมตอก) และอื่นๆ รวม ๕ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลช [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ก.พ. 2563
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๖/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) รวม ๖ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 ก.พ. 2563
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 17 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือก ก และอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา รวม ๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๒/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๑/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ก.พ. 2563

หน้า 1, 2, 3, 4