## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดตรัง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ เลขที่ สพก.ถจ.31/2558(เงินกู้) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 พ.ค. 2558
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 มี.ค. 2558
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ม.ค. 2558
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 เม.ย. 2557
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 เม.ย. 2557
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2557
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2557
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มี.ค. 2557
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 มี.ค. 2557
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ก.พ. 2557
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ก.พ. 2557
รายงานการประชุม 25 ต.ค. 2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 ม.ค. 2557

หน้า 1, 2