## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง รวม ๒ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑๐/๒๕ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัสตันประเภทไม่มีหัวต่อ (พร้อมตอก) และอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบคลองลำเบ็ด ขนาด ๖.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภั [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ) ๑๔/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๓๒ รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบคลองลำเบ็ด ขนาด ๖.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ รวม ๒ รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบคลองลำเบ็ด ขนาด ๖.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว ๒,๒๐๐ เมตร โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.กส.๐๒/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ม.ค. 2563
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 พ.ย. 2562
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 พ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๗/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๖/๒ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)๑/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๔/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๒/๒ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ (พร้อมตอก) และอื่นๆ รวม ๒ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ต.ค. 2562

หน้า 1, 2, 3, 4