## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด ๒๒๐ x ๒๒๐ มม. (พร้อมตอก) และอื่นๆ รวม ๒ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๗ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๓/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๔/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว ๓๘.๕ กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๕/๒ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ๑.๗๖ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑/๒๕๖๓ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 ต.ค. 2562
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดตรัง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ เลขที่ สพก.ถจ.31/2558(เงินกู้) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 พ.ค. 2558
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 มี.ค. 2558
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ม.ค. 2558
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างระบบชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 เม.ย. 2557
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 เม.ย. 2557
แจ้งการเข้าสำรวจปักหลักเขตในที่ดินที่ถูกเขตงานชลประทานเพื่อการสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2557

หน้า 1, 2, 3, 4