## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดินขุดแนวท่อระบบส่งน้ำและดินถมบดอัดแน่นทำนบดินด้วยเครื่องจักร สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ) 7/256 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)3/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)2/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)3/25 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่า่ง ๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)1/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ รวม 106 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)18/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนทำนบดิน ความยาว 700 เมตร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนทำนบดิน ความยาว 700 เมตร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)6/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดินขุดแนวท่อระบบส่งน้ำและดินถมบดอัดแน่นทำนบดินด้วยเครื่องจักร สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)5/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอักแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด 220x220มม. (พร้อมตอก) รวม 1 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)16/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)12/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561

หน้า
1, 2, 3 ... 14, 15, 16...หน้าที่