## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนสะพานที่ กม.2+561 ความกว้าง 10.00 ม. ความยาว 150.00 ม. (2 แห่ง) ยาวรวม 300.00 ม. สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 15 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)12/25 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และอื่นๆรวม 3 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)15/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้าง ดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและขุดลอกคลองธรรมชาติ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วย [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้าน รวม 4 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)11/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อขนาด 350 x 350 มม.(พร้อมตอก) รวม2 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัด [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 20 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)14/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 20 รายการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)13/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีต (พร้อมตอก) และอื่นๆรวม 16 รายการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 พก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)7/25 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 29 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัน (PC PLANK GIRDER)พร้อมติดตั้ง รวม 2 รายการสำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและลูกรัง รวม 2 รายการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)12/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนสะพานที่ กม.1+050 กว้าง 12.00 ม. ยาว 70.00 ม. (2 ตัว) สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆรวม 18 รายการสำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)11/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อย และอื่นๆ รวม 29 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 18 ธ.ค. 2563

หน้า
1, 2, 3 ... 17, 18, 19...หน้าที่