## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอักแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด 220x220มม. (พร้อมตอก) รวม 1 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)16/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)12/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)2/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินคลุกและดินลูกรัง รวม 2 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)7/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดลือก ก และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)14/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา รวม 1 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)11/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และกล่องลวดตาข่ายเหล็กสังกะสี รวม 3 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)10/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง รวม 2 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)9/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 17 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)15/2562) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.( [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 05 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้าน และบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)2/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 ต.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่น ๆ รวม 12 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16 กพก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)8/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) สำหรับอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)1/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 ต.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตันประเภทไม่มีหัวต่อ (พร้อมตอก) และคานสะพานคอนกรีตอัดแรง (พร้อมติดตั้ง) รวม 8 รายการ สำหรับอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง ด้วย [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 ต.ค. 2561

หน้า
1, 2, 3 ... 13, 14, 15...หน้าที่