## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัน (PCI-GIRDER)พร้อมติดตั้ง รวม 2 รายการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีต (พร้อมตอก) และอื่นๆรวม 7 รายการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ EB.(จ)3/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อขนาด 300 x 300 มม.(พร้อมตอก) รวม2 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้ - นาท่ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ธ.ค. 2563
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนทำนบดิน ความยาว 2,100 เมตร สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง (สกก.16กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)2/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆรวม 2 ราการ สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)9/256 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับแก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ3.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)7/25 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 พ.ย. 2563
เรื่องประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับแก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)6/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆรวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (สกก.16กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) รวม 2 รายการ สำหรับแก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (สกก.16กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 27 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อย และอื่นๆรวม 6 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)5/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่นๆรวม 3 ราการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จ.พัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆรวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จ.พัทลุง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อย และอื่นๆ รวม 6 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)4/2564 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ต.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่และอื่นๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำลำเบ็ด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)23/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มิ.ย. 2562

หน้า
1, 2, 3, ... 17, 18, 19...หน้าที่