## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา รวม 1 รายการ สำหรับงานป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำลำเบ็ด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)24/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มิ.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำลำเบ็ด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่EB.(ซ)25/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำลำเบ็ด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (สกก.16 พก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)26/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ช)5/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบรเวณประตูระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม สำหรับคันกั้นน้ำคลองนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)9/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 19 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี รวม 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองปะเหลียน กม.20+860-20+950 จังหวัดตรัง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)22/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองปะเหลียน กม.20+860-20+950 จังหวัดตรัง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)21/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาและอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับคันกั้นคลองนาท่อมพร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)20/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 19 รายการ สำหรับคันกั้นคลองนาท่อม พร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)19/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรสำหรับงานปรับปรุงคลองปะเหลียน กม.20+860-20+950 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)8/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดินขุดแนวท่อระบบส่งน้ำและดินถมบดอัดแน่นทำนบดินด้วยเครื่องจักร สำหรับทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ) 7/256 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)3/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)2/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16 พก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)4/2562 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ธ.ค. 2561

หน้า
1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19...หน้าที่