## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 พ.ค. 2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 มี.ค. 2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2557 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 29 เม.ย. 2557
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 ก.พ. 2557