## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 พ.ค. 2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 พ.ค. 2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 พ.ค. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ก.ย. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ส.ค. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 ก.ค. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 พ.ค. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 เม.ย. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 ต.ค. 2557
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ก.ย. 2557
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฏาคม 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 ส.ค. 2557
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 ก.ค. 2557
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 มิ.ย. 2557
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 พ.ค. 2557

หน้า 1, 2