## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ค่านิยมกรมชลประทานหรือตราสัญลักษณ์กรมชลประทานทุกวันศุกร์ ตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
      เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ค่านิยมกรมชลประทานหรือตราสัญลักษณ์กรมชลประทานทุกวันศุกร์ ตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ตามแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทานตามนโยบาย RID TEAM เพื่อแสดงเอกลักษณ์องค์กรที่ชัดเจนและสร้างมาตรฐานเอกลักษณ์ของกรมชลประทานไปสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในอนาคต (ดู : 173)
 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เป็นประธานคณะกรรมการส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอิชณน์กรกฤต วงษ์ปา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการส่งมอบโครงการ ฯ โดยนายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา และคณะกรรมการรับมอบ ได้ทำการตรวจสอบและรับมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา เพื่อให้โครงการชลประทานสงขลาเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตั้งอยู่ที่ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ลักษณะเป็นคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 114.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอาคารทางระบายน้ำล้น สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 28.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ.2560-2561) ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหมุนเวียนเพื่อกิจกรรมประปาในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเชิงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอต่อการขยายเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู : 642)
 

ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ ท่อ PVCแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มฯ และอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 62 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 20 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และกล่องลวดตาข่าย รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินคลุก ดินลูกรัง และดินธรรมดา รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานซื้อดินลูกรังและดินธรรมดา จำนวน 2 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯท่อPVCสำหรับใช้เป็นท่อนำดื่มฯและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 52 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)39/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 พ.ค. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ และท่อ PVC สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 34 รายการ เลขที่ ส.กย.2/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.กน.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 4 รายการ เลขที่ ส.กย.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเสร็จฯ(พร้อมตอก)และคานสะพานคอนกรีตฯ(พร้อมติดตั้ง)รวมทั้งสิ้น 3 รายการ เลขที่ ส.กข.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.พค.1/2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเลขที่ ส.ปศ.1/2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 ก.พ. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนบนสะพานที่ กม.2+561 ความกว้าง 10.00 ม. ความยาว 150.00 ม. (2 แห่ง) ยาวรวม 300.00 ม. สำหรับอาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประก (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)12/25 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 07 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และอื่นๆรวม 3 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)15/2564 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 07 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้าง ดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและขุดลอกคลองธรรมชาติ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วย (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องกว้าน รวม 4 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง (สกก.16 กพก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(จ)11/2564 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อขนาด 350 x 350 มม.(พร้อมตอก) รวม2 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัด (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 ม.ค. 2564) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพิ่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม ๔ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๘.๐๐๐ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ต.ค. 2563) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือก ก และอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๘.๐๐๐ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๑/๒๕๖๔ (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ต.ค. 2563) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๘.๐๐๐ กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)๒/ (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 08 ต.ค. 2563) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
การจ้างก่อสร้างขุดดินและดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)๑๓/๒๕๖๓ (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27 ส.ค. 2563) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางถนนภายในบริเวณที่ทำการบ้านพัก ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(จ)๑๔/๒๕๖๓ (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20 ส.ค. 2563) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ม.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ม.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ก.ค. 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 22 มี.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 09 พ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญชวนออกกำลังกายในระหว่างเวลา 10.00 น.และเวลา 14.00 น. (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 02 ก.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ เนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 และกิจกรรมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 14 ม.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 28 ส.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]