## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##

สำนักงานงบประมาณลงพื้นที่ดูงานคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา
      วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะสำนักงานงบประมาณ ลงพื้นที่ดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ให้การต้อนรับและรายงานรายละเอียดโครงการ โดยสรุปผลการประชุมครั้งนี้คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคและสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ (ดู : 36)
 

Morning talk 24 กันยายน 2561
      วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 16 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning talk” เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานก่อสร้างปี 2562 ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 จังหวัดสงขลา สรุปผลการประชุมครั้งนี้คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคและสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ (ดู : 32)
 

ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ ท่อ PVCแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มฯ และอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 62 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 20 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์และกล่องลวดตาข่าย รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินคลุก ดินลูกรัง และดินธรรมดา รวมทั้งสิ้น 3 รายการ โครงการระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04 พ.ย. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานจ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
งานซื้อดินลูกรังและดินธรรมดา จำนวน 2 รายการ งานค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 เม.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯท่อPVCสำหรับใช้เป็นท่อนำดื่มฯและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 52 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)39/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 พ.ค. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีฯ และท่อ PVC สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 34 รายการ เลขที่ ส.กย.2/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.กน.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 4 รายการ เลขที่ ส.กย.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10 ก.พ. 2560) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเสร็จฯ(พร้อมตอก)และคานสะพานคอนกรีตฯ(พร้อมติดตั้ง)รวมทั้งสิ้น 3 รายการ เลขที่ ส.กข.1/2560 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 30 ธ.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
จ้างทำเครื่องกว้านและบานระบาย (พร้อมติดตั้ง) เลขที่ สจ.พค.1/2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเลขที่ ส.ปศ.1/2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอักแรงหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด 220x220มม. (พร้อมตอก) รวม 1 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)16/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)12/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ รวม 4 รายการ สำหรับปรับปรุงคลองปะเหลียน ระยะที่ 2 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (สกก.16 พก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ช)2/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อหินคลุกและดินลูกรัง รวม 2 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (สกก.16กพก.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB.(ซ)7/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 05 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดลือก ก และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)14/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 05 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา รวม 1 รายการ สำหรับคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (สกก.16 กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.(ซ)11/2562 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 05 พ.ย. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดตรัง ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13 มี.ค. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13 มี.ค. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13 มี.ค. 2561) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ เลขที่ สพก.ถจ.31/2558(เงินกู้) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 มี.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ม.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21 ม.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ก.ค. 2557) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 22 มี.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 09 พ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญชวนออกกำลังกายในระหว่างเวลา 10.00 น.และเวลา 14.00 น. (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 02 ก.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ เนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 และกิจกรรมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 พ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 14 ม.ค. 2559) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดหาที่ดิน (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 28 ส.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้าง 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 2558) [อ่าน] [ดาวน์โหลด]