## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
       

                เนื่องด้วย พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด มีพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำ เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และในเหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำให้คาบสมุทรสทิงพระมีพื้นที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ราษฎรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากภาวะน้ำท่วมขังในระดับสูงและเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำอีกด้วย สาเหตุหลัก คือ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ น้ำต้นทุนไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลา เมื่อมีการรุกตัวของน้ำเค็มถึงทะเลสาบตอนบน และระบบกระจายน้ำที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จำเป็นต้องศึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดทั้งพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางในการลดความเสียหายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ ซึ่งรับผิดชอบการส่งน้ำชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

2.  เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค- บริโภค  และทำการเกษตรของราษฎร

3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

4.  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรได้บริโภค

5.  ช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                                         

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง  5  ปี (พ.ศ.2558-2562)


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 24 ธ.ค. 2557