## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย
       

โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย

ตำบลพิจิตร  อำภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา

         เนื่องจากราษฎรบริเวณ ตำบลพิจิตร และตำบลนาหม่อม อำเภอ นาหม่อม และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 8 หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงเป็นประจำ ประกอบกับช่วงหน้าแล้ง ราษฎรบริเวณดังกล่าว ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จากการพิจารณาและวางโครงการ เพื่อเป็นการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และน้ำท่วมซ้ำซาก กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย เพื่อเก็บกักน้ำความจุประมาณ 2.5 ล้านลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 500 ไร่ ช่วยเหลือ การอุปโภค-บริโภค ประมาณ 750 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ อุปโภค-บริโภค ราษฎรประมาณ 750 ครัวเรือน
2. บรรเทาอุทกภัย บริเวณอำเภอนาหม่อม และพื้นที่ใกล้เคียง
3.เป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)
2. ปรับปรุงลำน้ำเดิม และลำน้ำสาขา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ดำเนินการปี (พ.ศ. 2557)
3. ระบบประปาในชุมชน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2558)
ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT)
ผลผลิตของโครงการ คือ ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง
**************************************

 
ถังเก็บน้ำใส
ถังเก็บน้ำ (สี่เหลี่ยม)
หอถังสูง
งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
อาคารท่อลอดถนน
งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556