## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้
       

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

               กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรผู้ร้องขอโครงการ ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้วเห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/26701 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549
           วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎร ในเขตพื้นที่ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 1,812 ครัวเรือน ประชากร 9,919 คน พื้นที่สวนผลไม้ตามแนวท่อส่งน้ำ จำนวน 1,800 ไร่ และพื้นที่นาข้าว จำนวน 300 ไร่
          ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
- ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการ ปี 2555 – 2558
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการ ปี 2557 – 2558

 ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556