## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองยะรม
       

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองยะรม 

ตำบลยะรม  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

         โครงการชลประทานยะลา ได้รับหนังสือจากสำนักงานจังหวัดยะลา ที่ ยล 0017.2/34470 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 แจ้งว่า จังหวัดยะลา ได้บรรจุโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลอง ยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้าแผนเร่งรัดพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2544 เพื่อพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โครงการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) และการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนของ รัฐบาล รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาอีกด้วย จึงขอให้กรมชลประทานพิจารณา รายละเอียดตามความเหมาะสม ดังนั้น สำนักชลประทานที่ 17 (สำนักชลประทานที่ 12 ขณะนั้น) ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ออกไปพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับนายอำเภอเบตง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และตรวจสอบ ทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองยะรม เพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตรแก่ราษฎร์ในตำบลยะรม เพื่อรักษาความมั่นคงของชายแดน และเพื่อรองรับ การก่อสร้างสนามบินเบตง ในอนาคต

      วัตถุประสงค์โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรประมาณ 3,500 ไร่ ให้แก่ราษฎร ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อรองรับ การก่อสร้างสนามบินเบตง ในอนาคต

       ที่ตั้งโครงการ บริเวณบ้านจันทรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลยะลม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พิกัดในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด (Series) L ๗๐๑๘ ระวาง (Sheets) 5220 IV พิกัด ๔๗ NQG 446-413

       งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี ค่าก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 700,000,000.- บาท


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556