## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการคลองระบายน้ำลำเบ็ด ระยะ 1
       

โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง

(คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง 

        จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญของภาคใต้ โดยพื้นมีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกข้าวและยางพารา จึงเปรียบเสมือนจังหวัดพัทลุง เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพื้นที่ภาคใต้ ความต้องการแหล่งน้ำจึงมีความสำคัญ ประกอบกับจังหวัดพัทลุงประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมมากบ้างน้อยบ้างเป็นประจำทุกปี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์ การแก้ไขปัญหาของจังหวัดทำได้เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การก่อสร้าง พนังกั้นน้ำหรือการขุดลอกลำน้ำธรรมชาติเท่านั้น
ในปี 2540 เกิดอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนหลักป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ในเขตจังหวัดภาคใต้รวมทั้งจังหวัดพัทลุง และได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคือ ขุดลอกและขยายรวมทั้งปรับปรุง คันกั้นน้ำก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ และทำการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงฟื้นฟูลำน้ำธรรมชาติในเขตจังหวัดพัทลุง กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาศึกษาแผน

       หลักการพัฒนาแหล่งน้ำและ บรรเทาอุทกภัยจังหวัดพัทลุงโดยได้คัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
2. โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยการขุดขยายคลองลำเบ็ดเพื่อผันน้ำจากคลองนาท่อมลงสู่ทะเลสาบสงขลา เริ่มจากตำบลลำปำ ผ่านตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ผ่านตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา และสิ้นสุดที่บ้านปากแพรกตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ความยาวโดยประมาณ 29.190 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
2. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในคลองลำเบ็ดเพื่อใช้ในการเกษตรบริเวณริมคลองลำเบ็ด
3. เพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์
4. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำนาท่อม
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556