## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว
       

โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว

อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

         ตามที่กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำตรัง - ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จในปี 2541 ในส่วนที่จะทำงานก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยย่านตาขาว (คลองปะเหลียน) ตามแบบที่ บริษัท ได้กำหนดเขตคลองไว้ข้างละ 125 เมตร และแนวคลองปะเหลียนในช่วงไหลผ่านอำเภอย่านตาขาวอยู่ในเขตชุมชนเมืองหนาแน่น กรมชลประทาน พิจารณาแล้วเห็นสมควรขุดลอกคลองลัดแนวใหม่อ้อมผ่านอำเภอย่านตาขาว และปรับปรุงสภาพลำน้ำคลองปะเหลียน คลองหินขวาง คลองลำพิกุล และคลองลำชาน เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก
ที่ตั้งโครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว เป็นโครงการขุดลอกคลองและปรับปรุงสภาพลำน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาว (พิกัด 47 NNJ 745 - 154 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7018 ระวาง 4923IV) และหมู่บ้านต่าง ๆ รอบเขตเทศบาล

ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการขุดคลองผันน้ำ และ ปรับปรุงสภาพลำน้ำ โดยทำการขุดลอกคลองลัดสายที่ 1 ,สายที่ 2 และสายที่ 3 พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพลำน้ำคลองปะเหลียน คลองหินขวาง คลองลำพิกุล และคลองลำชาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ : สามารถที่จะลดปริมาตรน้ำท่วม บริเวณเขตชุมชนเมืองเทศบาลตำบลย่านตาขาว และหมู่บ้านต่าง ๆ รอบเขตเทศบาล ในท้องที่ตำบลย่านตาขาว ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลหนองบ่อ ตำบลในควน พื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียน และลำน้ำสาขา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถที่จะลดปริมาตรน้ำท่วม บริเวณลุ่มน้ำปะเหลียนและลำน้ำสาขา โดยเฉพาะบริเวณชุมชนเมืองเทศบาลตำบลย่านตาขาว และหมู่บ้านต่าง ๆ รอบเขตเทศบาล ในท้องที่ตำบลย่านตาขาว ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลหนองบ่อ ตำบลในควน พื้นที่การเกษตรในที่ลุ่ม รวมทั่งในฤดูแล้งยังสามารถใช้น้ำในคลองลัด และคลองธรรมชาติที่ได้ขุดลอกแล้ว เพื่อการเกษตร และการอุปโภค - บริโภค

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556