## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
       

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

      เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (2548-2555) ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะของโครงการ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความยาวสันเขื่อน 747 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 28 เมตร และอาคารประกอบได้แก่ อาคารระบายน้ำคลองลำน้ำเดิม มีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 47.98 ลบ.ม./วินาที และอาคารระบายน้ำล้น อัตราการระบายสูงสุด 73.22 ลบ.ม./วินาที
2.ทำนบปิดช่องเขาขาด 1 ความยาวสันเขื่อน 960 ม. กว้าง 9 ม. สูง 19.23 ม.
3.ทำนบดินปิดช่องเขาขาด 2 ความยาวสันเขื่อน 790 ม. กว้าง 9 ม. สูง 11.90 ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ 30 ล้าน ลบ.ม. ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด พื้นที่ชลประทานประมาณ 100,000 ไร่ในฤดูฝน และประมาณ 40,000 ไร่ในฤดูแล้ง ส่งน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ตำบลนาประขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาชัยสน และที่สำคัญเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรในพื้นที่อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ยังเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ย. 2556