## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว
       

โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว

ตำบลโคกยาง  อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง

 

        องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกยาง ได้ร้องขอรับการสนับสนุนโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว เพื่อช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านฉาง หมู่ที่ 2 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง หมู่ที่ 4 บ้านนาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา และหมู่ที่ 4 บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก   ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เสนอให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์  

         สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยกลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1  สำนักงานก่อสร้าง 16  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  กำนันตำบลโคกยาง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วเห็นว่ามีแนวทางให้ความช่วยเหลือได้โดย ก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว เพื่อบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

   1. เป็นพื้นที่ชะลอน้ำและพื้นที่เก็บกักน้ำ  สามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบางส่วนของ  ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

   2. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง

   3. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับราษฎรโดยทั่วไป

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

          โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองยาว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) ประกอบด้วย งานก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่  อาคารรับจำนวน 4  แห่ง  และอาคารระบายน้ำ  1  แห่ง


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557