## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2
       

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2  จังหวัดพัทลุง

          ตามที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำราษฎรได้ร้องขอสนับสนุนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองป่าบอนและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองพรุพ้อ  ต่อสำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง ซึ่งสำนักงานฯ มีแผนที่จะดำเนินการศึกษาวางโครงการในการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  โดยมีแผนงานที่จะพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตจังหวัดพัทลุง  และจังหวัดตรัง  จึงแจ้งขอให้สำนักบริหารโครงการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของโครงการข้างต้น

         สำนักบริหารโครงการ  โดยกลุ่มงานวางโครงการ 3  จึงได้ศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองพรุพ้อ เพื่อดำเนินการศึกษาวางโครงการในการพัฒนาโครงการดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

        - ก่อสร้างฝาย ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2557)

        - ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2556)

        - ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557)

        - ปรับปรุงระบบส่งน้ำ  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2556)

        - ขุดลอกคลองธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558)

พาออกแบบดูงาน27-01-57
รับฟังปัญหา
ประมวลปัญหา
ชี้แจงแนวทางแก้ไข
สำรวจเก็บข้อมูล
ถกเครียด
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557