## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว
       

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว

ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

      ราษฏรตำบลอ่าวตง  ตำบลวังมะปรางเหนือ  ตำบลเขาวิเศษ  และเทศบาลตำบลวังมะปราง ได้มีหนังสือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2545  เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ 11 หมู่บ้าน เนื้อที่เกษตรกรรมประมาณ 1,500 ไร่ สำนักราชเลขาธิการ จึงได้มีหนังสือที่ รล 0005/13936  ลงวันที่  24  กันยายน  2545  ขอให้กรมชลประทานพิจารณาเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นงานพระราชดำริ  กรมฯ ได้พิจารณาเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นงานพระราชดำริ  กรมฯ ได้พิจารณาและมีหนังสือที่ กษ 0334/6880  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2546  ตอบสำนักราชเลขาธิการ  ความว่าบริเวณที่ราษฎรร้องเรียนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้โดยการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว  และเห็นสมควรนำความกราบบังคมทูลพระกรุณารับเป็นโครงการพระราชดำริ  ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการศึกษาขั้นรายละเอียด  สำรวจ ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนต่อไป 

          วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1) เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ทำการเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ ในฤดูกาลเพาะปลูกบริเวณที่ราบ ตำบลอ่าวตง ตำบลวังมะปรางเหนือ  ตำบลเขาวิเศษ  และเทศบาลตำบลวังมะปราง 

          2) เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งหรือช่วงที่ราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อน  เนื่องจากขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 11  หมู่บ้านใน 3 ตำบล 1 เทศบาล  และตำบลใกล้เคียง

          3) เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ

          4) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำ  โดยที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถยกระดับน้ำใต้ดินบริเวณป่าไม้ต้นน้ำ คงความชุมชื้นของทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติไว้

          5) เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาของอำเภอวังวิเศษ

          ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

   โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบด้วย

          - ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น (เตรียมงานเบื้องต้น)   ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1  ปี  (พ.ศ. 2556)

          - ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

          - ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อม ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

          - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2560)


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557