## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง
       

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 

           องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง  ได้มีหนังสือเพื่อขอพระราชทานโครงการพระราชดำริสร้าง   อ่างเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภค - บริโภค  และทำการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 7  บ้านทุ่งหลวง  ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมกับกรมชลประทาน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีแนวทางช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่ 7  ตำบล วังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีหนังสือถึงกรมชลประทาน แจ้งให้ทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          บริเวณพื้นทีที่จะดำเนินการก่อสร้างติดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควนและป่าเกาะอ้ายกลิ้ง

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งหรือช่วงที่ราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำ บริเวณ หมู่ที่  3, 6, 7 และ 10  ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

      2. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุน   แหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ

      3. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำ  โดยที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสามารถยกระดับน้ำใต้ดินบริเวณ  ป่าไม้ต้นน้ำ คงความชุมชื้นของทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติไว้

         ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

       โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) ประกอบด้วย งานก่อสร้างทำนบดินหัวงาน ขนาดหลังคันกว้าง 8.00 เมตร สูงประมาณ 20.00 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำยาวประมาณ 8,663 เมตรปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557