## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว
       

โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลหนองธง  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

            ตามที่นายโสภณ กสิวงศ์ ประธานสภาราษฎรจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2533 แจ้งว่าได้มีการตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัด ทำให้เกิดผลกระทบในการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำนั้น สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน เพื่อให้ทำการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว

          ต่อมาราษฎรจาก 9 หมู่บ้านในตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มีมติร่วมกันสมควรสร้างอ่างเก็บน้ำฯ โดยราษฎรแต่ละหมู่บ้านได้ลงนามสนับสนุนในการสร้างอ่างเก็บน้ำและมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลหนองธง จำนวน 9 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความเห็นว่าสมควรช่วยเหลือระยะสั้นโดยการปรับปรุงฝายที่มีอยู่เดิม และวางท่อส่งน้ำมายังพื้นที่ตำบลหนองธง เพื่อช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนระยะทิ้งช่วงให้กับพื้นที่ชลประทานของระบบส่งน้ำของโครงการฝายคลองท่ายูงและโครงการฝายบ้านใหม่ รวมทั้งช่วยผันน้ำเดิมให้กับที่กักเก็บน้ำคลองตอ

          2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค–บริโภค และเลี้ยงสัตว์ของราษฎรในเขตตำบลหนองธงและตำบลใกล้เคียง

          3. เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ในเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้น โดยให้การสนับสนุนแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ

          4. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

          โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ประกอบด้วย

          - ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น (เตรียมงานเบื้องต้น)  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2557)

          - ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ   ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2558 - 2559)

          - ก่อสร้างถนนหัวงานโครงการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2559)


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557