## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการอ่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
       

โครงการอ่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

           

         ด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  ได้มีหนังสือขออนุเคราะห์จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  เนื่องจากกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ  และระบบท่อส่งน้ำภายในวิทยาลัยฯ  ไว้บางส่วนแล้ว  และจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นผลให้แหล่งน้ำในภายเพื่อรองรับการขยายตัว ไม่เพียงพอ ทางวิทยาลัยฯจึงขอสนับสนุนแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน 

        วัตถุประสงค์ของโครงการ

        เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบท่อส่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในกิจกรรมเกษตร        แปลงสาธิต  การประมง  บ่อปลา  และการอุปโภคบริโภคสำหรับนักศึกษาและประชาชน            

        ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2557 - 2558)

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2558)
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2557