## วิสัยทัศน์ : กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก ##
โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
       

         ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ถึงราชเลขาธิการขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการขุดลอกแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำสำหรับการเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 3,4,7,8 และ 9 ตำบลฝาละมีอำเภอปากพะยูน

          กรมชลประทานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎร ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน ตำบลป่าบอน และตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลฝาละมี ได้อย่างยั่งยืน

          สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือราชเลขาธิการที่ รล0008.5/13198 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 49.815 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำย่อยคลองป่าบอน ซึ่งประกอบด้วยคลองเกิดและคลองป่าบอน อำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองป่าบอน

กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

1.  ก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2557)

2.  ก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองป่าบอน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

3.  ก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองเกิด ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560)

4.  ก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

5.  ปรับปรุงอาคารชลประทาน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2560)

    


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 03 ก.พ. 2557